Công ty Cổ Phần Việt Úc - Bình Định

Tên chính thức : Công ty Cổ Phần Việt Úc - Bình Định
1. Mã số Thuế : 4100554305
2. Ngày thành lập :
3. Địa chỉ trụ sở : thôn Xuân Thạnh Nam, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
4. Điện thoại : (0256) 3857 489          Fax: (0256) 3857 002
5. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị : Lương Thanh Văn

6. Quyền Giám Đốc Điều Hành : Chế Thanh Hưng
7. Ngành nghề kinh doanh :
Thủy Sản

8. Email : vietucbinhdinh@vietuc.com